Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
За нас

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС) е българска неправителствена организация, създадена през м. юни 2001 г в обществена полза.

Фондацията работи в тясно сътрудничество с голям екип от експерти в областта на средното образование, професионално ориентиране , младежки политики, училищни и извънучилищни дейности и има значителен опит като водеща и партньорска организация в различни проекти и инициативи на национално, регионално, европейско и международно ниво.

От 2001 досега ФОС е изпълнила голям брой проекти, насочени към младите хора в България и на Балканите за придобиване на комуникативни, социални и граждански умения, обучение на учители за подобряване на междуетническото и междукултурно разбирателство в училище и превенция и справяне с агресията в училище.

От 2013 г. фондацията въведе и методите на коучинга и менторството при работа с учители и ученици от средните училища, като предоставя индивидуални и групови занимания в рамките на програмата Ориентиране@, чрез които помагат на младите хора да разкрията своя потенциал, индивидуални таланти и силни страни, да постигнат ясна визия и посока, да добият увереност за ресурсите, с които разполагат и яснота за бъдещото си професионално развитие.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

    Анна Портарска – Председател на УС
    Христина Митовска – член на УС
    Милена Радичева - член на УС


Нашите партньори

Медиите за нас

+Пресконференция по проект "Агенти на промяната"дог. № BG05M9OP001-4.001-0052-C01 по ОП РЧР Постигнати резултати по проекта „Агенти на промяната”. Платформата „Младежи на работа“ свързва младежи, търсещи работа, и работодатели.


+Отразяване на събитие по проект "Агенти на промяната" дог. № BG05M9OP001-4.001-0052-C01 по ОП РЧР Виртуална платформа дава шанс на безработни младежи от община Каспичан


-На 10 и 11.2.2018 обучавахме в коучинг умения страхотните родители от СУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен. Благодарим сърдечно на участниците за интереса и за това, че бяха с нас с ума и сърцето си. Благодарим и на местните медии, които проявиха интерес към проекта „Заедно живеем, учим, успяваме”, BG05M2OP001-3.002-0104 по ОП НОИР. Обучаваха родители как да мотивират децата си за учение


-TVN Шумен: Родители учат как да мотивират децата си за училище


-На 17 октомври 2017 г. в Заседателната зала на Община Плевен, гр. Плевен, пл. "Възраждане" 2 представихме резултатите от изпълнението на първата година от проект „Букварче, бъди ми другарче“, BG05M2OP001-3.001-0085-C02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове: Ромски деца от Бохот и Тодорово учат български език по проект за 185 хил. лв.


-Вижте какво казва Христина Митовска за ползата от прилагането на коучинг техниките в образованието и възпитанието на децата: Коучинг учители помагаха на родители да разберат потребностите на децата си


-На 2.3.2017 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Плевен, гр. Плевен, пл. "Възраждане" 2, се проведе пресконференция по проект „Букварче, бъди ми другарче“, BG05M2OP001-3.001-0085-C02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Новини

Осъществихме финалното събитие за разпространение на резултати по проект Inn2Diversity

Запитване за оферта

Посетете платформата за изучаване на български език и вижте ресурсите по проекта Learn and play

В рамките на проекта Inn2diversity подготвихме иновативен инструмент за профилиране при използване на програмата за наставничество

Финален интелектуален продукт по проект Inn2diversity

Обучение на екипите по проект Inn2Diversity, програма Еразъм плюс, 26-28 юли, Лисабон