Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
За нас

Фондация “Образователно сътрудничество” (ФОС) е българска неправителствена организация, създадена през м. юни 2001 г в обществена полза.

Фондацията работи в тясно сътрудничество с голям екип от експерти в областта на средното образование, професионално ориентиране , младежки политики, училищни и извънучилищни дейности и има значителен опит като водеща и партньорска организация в различни проекти и инициативи на национално, регионално, европейско и международно ниво.

От 2001 досега ФОС е изпълнила голям брой проекти, насочени към младите хора в България и на Балканите за придобиване на комуникативни, социални и граждански умения, обучение на учители за подобряване на междуетническото и междукултурно разбирателство в училище и превенция и справяне с агресията в училище.

От 2013 г. фондацията въведе и методите на коучинга и менторството при работа с учители и ученици от средните училища, като предоставя индивидуални и групови занимания в рамките на програмата Ориентиране@, чрез които помагат на младите хора да разкрията своя потенциал, индивидуални таланти и силни страни, да постигнат ясна визия и посока, да добият увереност за ресурсите, с които разполагат и яснота за бъдещото си професионално развитие.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

    Анна Портарска – Председател на УС
    Христина Митовска – член на УС
    Милена Радичева - член на УС


Нашите партньори

Медиите за нас

+Пресконференция по проект "Агенти на промяната"дог. № BG05M9OP001-4.001-0052-C01 по ОП РЧР Постигнати резултати по проекта „Агенти на промяната”. Платформата „Младежи на работа“ свързва младежи, търсещи работа, и работодатели.


+Отразяване на събитие по проект "Агенти на промяната" дог. № BG05M9OP001-4.001-0052-C01 по ОП РЧР Виртуална платформа дава шанс на безработни младежи от община Каспичан


-На 10 и 11.2.2018 обучавахме в коучинг умения страхотните родители от СУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен. Благодарим сърдечно на участниците за интереса и за това, че бяха с нас с ума и сърцето си. Благодарим и на местните медии, които проявиха интерес към проекта „Заедно живеем, учим, успяваме”, BG05M2OP001-3.002-0104 по ОП НОИР. Обучаваха родители как да мотивират децата си за учение


-TVN Шумен: Родители учат как да мотивират децата си за училище


-На 17 октомври 2017 г. в Заседателната зала на Община Плевен, гр. Плевен, пл. "Възраждане" 2 представихме резултатите от изпълнението на първата година от проект „Букварче, бъди ми другарче“, BG05M2OP001-3.001-0085-C02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове: Ромски деца от Бохот и Тодорово учат български език по проект за 185 хил. лв.


-Вижте какво казва Христина Митовска за ползата от прилагането на коучинг техниките в образованието и възпитанието на децата: Коучинг учители помагаха на родители да разберат потребностите на децата си


-На 2.3.2017 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Плевен, гр. Плевен, пл. "Възраждане" 2, се проведе пресконференция по проект „Букварче, бъди ми другарче“, BG05M2OP001-3.001-0085-C02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Новини

Фондацията обявява свободни позиции за обучители за краткосрочни обучения за работа в мултикултурна образователна среда

Обява за набиране на експерти

Спечели тридневно посещение на Брюксел и Европейския парламент през март 2020г.

Обучение на външни инспектори на Националния инспекторат по образованието

Първа партньорска среща по проект Inn2diversity

Ето какво казва Дени Златанова за Storytelling Camp I 2019