Head image Educational
Cooperation
Foundation
The following information is available only in Bulgarian!
Запитване за оферта

Във връзка с изпълнението на проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“, договор № BG05SFOP001-2.025-0082-С01 по програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, каним заинтересованите от проучването участници да изпратят оферти за извършване на проучване и анализ на политиката за професионално/дуално образование и нуждите на местния пазар в община Плевен със следните параметри:

  • документално проучване на местните практики за връзка между образованието и бизнеса и на нуждите на местния бизнес от професионално подготвени кадри в община Плевен

  • онлайн анкетно проучване на ефективни подходи/практики за комуникация с бизнеса и идентифициране на нуждите от работна ръка – минимун 150 анкети

  • Провеждане на 20 дълбочинни интервюта с представители на местния бизнес

  • провеждане на 3 фокус групи с по 8 участника всяка и аналитичен доклад

  • цялостен аналитичен доклад

Моля за оферта съгласно приложените параметри до 29 август 2022 г. включително. Офертите могат да бъдат изпратени по електронна поща на ecf@abv.bg, или по обикновена поща на адреса на ФОНДАЦИЯ „ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“, ГР. СОФИЯ, УЛ. „ДОБРУДЖА“ 1, ет.3.

Project information

Фондация „Образователно сътрудничество“ започва изпълнението на проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“, договор № BG05SFOP001-2.025-0082-С01 по програма...

Learn more