Head image Educational
Cooperation
Foundation
Current projects
Teach2Learn - Tools for teaching independent learners

The Educational Cooperation Foundation started working on the project Teach2Learn - Tools for teaching independent learners, agreement number 2022-1-AT01-KA220-SCH-000088183, funded by the Erasmus Plus programme.

Start of the project:...

Learn more

„Педагогически подходи за повишаване на квалификацията на учители, медиатори и експерти, работещи с ромски деца и младежи - равни възможности и намаляване на преждевременното напускане на училище“ (PAL LAB)

The Educational Cooperation Foundation has launched a project "Pedagogical approaches for improving the qualification of teachers, mediators and experts working with Roma children and youth - equal opportunities and reduction of early school...

Learn more

Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен

Фондация „Образователно сътрудничество“ започва изпълнението на проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“, договор № BG05SFOP001-2.025-0082-С01 по програма...

Learn more

„Учители в действие“, договор № BG05M2OP001-3.017-0006 по ОП НОИР

Фондация „Образователно сътрудничество“ стартира проект „Учители в действие“, договор № BG05M2OP001-3.017-0006 по ОП НОИР.

Основната цел на проекта е повишаване на професионалните компетентности на 204 педагогически специалисти от 8...

Learn more

Completed projects
Learn and Play

Learn and Play project, Erasmus+ program, agreement No 2019-1-BG01-KA201-062561
Project start 01.09.2019
Project end 28.02.2022.

The project aim is targeting a common problem within the educational systems in all European countries:...

Learn more

Inn2diversity, agreement N 2019-1-UK01-KA201-062089, Erasmus plus program

Inn2diversity, agreement N 2019-1-UK01-KA201-062089, Erasmus plus program
Project start 1.9.2019
Project end 31.08.2022

EU remains among the most popular destinations for migrants, asylum seekers & refugees and teachers are not...

Learn more

EU Cohesion policy in Bulgaria - Vox populi

Лого на ЕС

The project EU Cohesion policy in Bulgaria - Vox populi aims at promoting the role of EU Cohesion policy for the sustainable development of all Bulgarian...

Learn more

Агенти на промяната

Проект "Агенти на промяната", дог. BG05M9OP001-4.001-0052-C01, е финансиран по процедура Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОП Развитие на човешките ресурси, заедно с "Юнайтед партнърс" ЕООД и община Каспичан. Проектът...

Learn more

Заедно живеем, учим, успяваме

Обучаваме на коучинг умения 45 от страхотните родители на СУ "Сава Доброплодни" гр. Шумен по проект "Заедно живеем, учим, успяваме", договор BG05M2OP001-3.002-0104-C01 по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Невероятни бяхте,...

Learn more

Букварче, бъди ми другарче

Проект „Букварче, бъди ми другарче“, финансиран оп ОП НОИР с договор BG05M2OP001-3.001-0085, със срок на изпълнение 27.7.2016 – 27.11.2018 г. беше изпълнен в партньорство между ОУ „А. СТрашимиров“, с. Бохот, фондация „Образователно сътрудничество“...

Learn more

Изготвяне на идеен проект за комуникационна стратегия на София

Проектът "Изготвяне на идеен проект за комуникационна стратегия на София" има за цел създаване на позитивен образ на София като европейска столица и поощряване на диалога граждани-местни управници, както и позиционирането й като Европейска столица...

Learn more

No Aim No Gain

Since February 2015, as a Leading Partner, ECF has begun implementation of an ERASMUS +2014 Project with a title: No AIM, no GAIN. It has developed and piloted a web-based platform www.noaimnogain.com using...

Learn more

Моето училище - работилница по толерантност

Фондация "Образователно сътрудничество" реализира проект: „Моето училище - работилница по толерантност" в партньорство с ОУ „А. Страшимиров” с. Светлен, община Попово, ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Попово и ОУ „Н....

Learn more

Заедно можем повече

Фондация „Образователно сътрудничество”, в партньорство с Община Попово е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № № BG051PO001/07/4.1-01/33 по схема „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на...

Learn more

Повишаване на доверието в съдебната система сред младите хора

Проектът цели повишаване на общественото доверие в съдебната система и популяризиране достъпа до съда сред младите хора от малките населени места в България.

Дейности по проекта:

  • Провеждане на две анкети сред ученици от...

    Learn more

Осми семинар на "Глобал Кънекшънс" в София, България

От 2 до 5 юли 2004г. в София се проведе осмият международен семинар за ръководители на средни училища от цял свят. Домакин на семинара в България беше Фондация "Образователно сътрудничество", заедно с Националната Априловска гимназия и Американски...

Learn more

Етническа и социална интеграция в училище

Проектът е финансиран в рамките на програма МАТРА КАП на Посолството Кралство Холандия в България

Учебно помагало “Етническа и социална интеграция в училище”.

Автори: Доц. Д-р Цветан Давидков Деница Димова

Learn more

Интеграция на социално слаби деца от малцинствен произход в училища със смесен етнически състав

"Интеграция на социално слаби деца от малцинствен произход в училища със смесен етнически състав" Проектът е финансиран в рамките на програма ФАР АКСЕС 2000

Проектът цели изграждане на ефективен модел за интеграция и задържане в училище на...

Learn more

Балкански кораб - мнозинства и малцинства в медиите

На 1 ноември 2002 г. стартира проект"Балкански кораб - мнозинства и малцинства в медиите". В него взеха участие ученици от средни училища от Албания, България, Македония и Румъния. По време на подготвителната работа екипите, определени да работат...

Learn more

Втори кръг на балканско ученическо състезание за есе на тема "Какво може да се промени на Балканите? Приносът на моето поколение"

През м. октомври 2001 г. Фондация "Образователно сътрудничество" стартира съвместно с Асоциацията на учителите по немски език в България и Фондация "Кьорбер", Германия, балканско ученическо състезание за есе на тема "Какво може да се промени на...

Learn more

Непознатият разказ: културата на идентичностите в българското училище

Фондация "Образователно сътрудничество" беше партньор и изпълнител на национално ученическо състезание за есе "Непознатият разказ-устната история, преданията и обичаите на моята етническа общност".

В конкурса участваха ученици -...

Learn more