Head image Educational
Cooperation
Foundation
The following information is available only in Bulgarian!
Интеграция на социално слаби деца от малцинствен произход в училища със смесен етнически състав

"Интеграция на социално слаби деца от малцинствен произход в училища със смесен етнически състав" Проектът е финансиран в рамките на програма ФАР АКСЕС 2000

Проектът цели изграждане на ефективен модел за интеграция и задържане в училище на социално слаби деца от малцинствата, които вследствие на различия от етнически и социален характер, както и на липса на комуникативни и социални умения са изолирани от училищната среда и маргинализирани.

Основната целева група на проекта е около 100 социално слаби деца от малцинствен произход, както и около 100 деца от мнозинството, всички на възраст 12-16 години. Учениците учат в училища със смесен етнически състав в пет населени места в България - гр. Момчилград, с. Бохот, Плевенско, гр. Сливен, гр. Лом, гр. София.