Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Фондация "Образователно сътрудничество" набира оферти за избор на изпълнител

Фондация „Образователно сътрудничество“ (ФОС) с административен адрес 1000 София, ул. „Добруджа“ 1, изпълнява проект „Кохезионната политика на ЕС в България - Vox populi“, финансиран от ЕС чрез Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ с договор №2018CE16BAT126.

Основната цел на проекта е да подчертае ролята на кохезионната политика на ЕС за устойчиво развитие на всички български региони и повиши обществената информираност за въздействието на проектите, финансирани от Структурните фондове на ЕС.

Проектът се изпълнява в партньорство с Юнайтед партнерс ООД – водеща кампания в областта на корпоративния и продуктов PR с богат опит и признание на национално и международно равнище.

Продължителността на планираните дейности е 12 месеца.

В рамките на проекта ще бъде извършен медиен анализ на отразяването на Кохезионната политика на ЕС в българските медии и ще бъдат подбрани десетте теми, които най-много вълнуват аудиторията. Последните ще служат като отправна точка за стратегическата рамка, в която ще се развива цялостната комуникационна кампания.

Ще бъдат организирани две работилници с участието на международен експерт, експерти по ПР и комуникации и студенти от последен курс специалност „Журналистика“ от български университети. След като преминат обучение, с помощта на експертите, студентите ще придобият умения да разкажат и визуализират съдържание по определените теми по разбираем, интересен и привлекателен за аудиторията начин. Генерираното съдържание ще бъде събрано и публикувано на иновативна уеб страница.

С настоящата покана Фондацията стартира процедура за набиране на оферти за избор на изпълнител в рамките на Дейност 2 от проекта, а именно:

 1. Организиране и провеждане на 2 петдневни работилници за 23 участника. Съгласно заложените в проекта параметри, работилниците имат следния формат:

  Работилница 1 – обучение и създаване на съдържание
  Брой участници 23 участници
  Продължителност 5 дни
  Място на провеждане: в хотел извън гр. София
  Период на организиране и изпълнение: юли 2019 г.

  Работилница 2 – създаване на съдържание
  Брой участници 23 участници
  Продължителност 5 дни
  Място на провеждане: в хотел извън гр. София
  Период на организиране и изпълнение: ноември 2019 г.

  Изисквания:

  В офертите следва да бъдат включени: всички разходи за организиране и провеждане на двете работилници, включително наем на учебна зала и презентационна техника, кафе – паузи с топли и студени напитки, дребни сладки/соленки, разходи за 5 пълни хранодена, материали за всеки участник, транспорт за участниците от провинцията, нощувки –настаняване в хотел с минимум три звезди.

  Прогнозна стойност за организиране и провеждане на двата лагера е 63 370 лева с ДДС. Заплащането на изпълнителя е пропорционално на броя участници.

 2. Организиране на събитие за връчване на награди за 100 души

  В офертите следва да бъдат включени всички разходи за организиране и провеждане на събитието, като наем зала, подходяща украса на залата, кетъринг, озвучителна техника, изпращане на покани до участниците.

  Прогнозна стойност за организиране и провеждане на събитието е 13 690 лв с ДДС

Оценката на получените оферти ще бъде направена показател най-ниска предложена цена.

Срок за представяне на офертите – 28.06.2019 г.

Приложения:

 1. Образец на оферта

 2. Декларация на кандидата

 3. Образец на договор

За допълнителна информация – тел. voxpopuli@abv.bg

Анна Портарска, ръководител на проекта

Тел. 0888670502