Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Обучение на учители от ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Търнене

Проведе се и второто ни обучение в рамките на проекта "Учители в действие", BG05M2OP001-3.017-0006! Предстои да обучим учители от различни населени места по 4 основни теми.

Второто ни обучение се проведе с учителите на ОбУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Търнене, по тема 3 - "Коучинг и професионално насочване на застрашени от отпадане ученици. Освен общото удовлетворение от организацията, участниците споделиха като част от обратната им връзка, че намират обучението за изключително полезно и практично. Предстои да проверят уменията си и на практика в класната стая.

Очакваме ги с нетърпение и в предстоящите ни обучения!

Информация за проекта

Фондация „Образователно сътрудничество“ стартира проект „Учители в действие“, договор № BG05M2OP001-3.017-0006 по ОП НОИР.

Основната цел на проекта е повишаване на професионалните компетентности на 204 педагогически специалисти от 8...

Вижте още