Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Пето обучение на родители по проект "Букварче, бъди ми другарче", с. Сливек

Пето обучение за родители, 26-28 октомври 2018, учебна база на НСИ, с. Сливек, проект «Букварче, бъди ми другарче», Договор BG05M2OP001-3.001-0085 по ОП НОИР

Информация за проекта

Проект „Букварче, бъди ми другарче“, финансиран оп ОП НОИР с договор BG05M2OP001-3.001-0085, със срок на изпълнение 27.7.2016 – 27.11.2018 г. беше изпълнен в партньорство между ОУ „А. СТрашимиров“, с. Бохот, фондация „Образователно сътрудничество“...

Вижте още