Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Продължаваме обученията за учители по проект "Учители в действие" с ПГ Пейо Яворов, град Гоце Делчев

През изминалия уикенд проведохме 2 обучения с Професионалната гимназия „Пейо Яворов", град Гоце Делчев. В рамките на проекта работим с 8 училища-партньори, обучавайки учителите им по теми, които подпомагат ефективната работа в мултикултурна среда.

Подпомогнахме работата на учителите от професионалната гимназия, обучавайки ги да използват коучинга като инструмент в класната стая. Тридневното обучение е на тема 3 - "Коучинг и професионално насочване на застрашени от отпадане ученици" в рамките на проект " Учители в действие", BG05M2OP001-3.017-000. Обучението включваше както теория, така и практически задачи и търсене на начини коучингът да стане част от комуникацията на учителите при работата със застрашени от отпадане ученици.

Информация за проекта

Фондация „Образователно сътрудничество“ стартира проект „Учители в действие“, договор № BG05M2OP001-3.017-0006 по ОП НОИР.

Основната цел на проекта е повишаване на професионалните компетентности на 204 педагогически специалисти от 8...

Вижте още