Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Първо обучение на родители по проект "Букварче, бъди ми другарче", гр. Летница

Първо обучение на родители по проект „Букварче, бъди ми другарче“ по договор BG05M2OP001–3.001 - 0085 по ОП НОИР, Летница.

Информация за проекта

Проект „Букварче, бъди ми другарче“, финансиран оп ОП НОИР с договор BG05M2OP001-3.001-0085, със срок на изпълнение 27.7.2016 – 27.11.2018 г. беше изпълнен в партньорство между ОУ „А. СТрашимиров“, с. Бохот, фондация „Образователно сътрудничество“...

Вижте още