Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Работни срещи на експертите от проект "Агенти на промяната" с организации в Унгария

Работни срещи на експертите от проект „Агенти на промяната“ с организации в Унгария, работещи с неактивни младежи до 29 год. с цел обмяна на опит, 21 август – 23 август 2018, Будапеща.

Информация за проекта

Проект "Агенти на промяната", дог. BG05M9OP001-4.001-0052-C01, е финансиран по процедура Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОП Развитие на човешките ресурси, заедно с "Юнайтед партнърс" ЕООД и община Каспичан. Проектът...

Вижте още