Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Семинар "Обмен на добри практики" в Есенс център

Семинарът „Добри практики в работата с икономически неактивни младежи, които не са в образование и обучение, на възраст 15-29 г., гр. София, Есенс център, 11.10.2018

Информация за проекта

Проект "Агенти на промяната", дог. BG05M9OP001-4.001-0052-C01, е финансиран по процедура Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОП Развитие на човешките ресурси, заедно с "Юнайтед партнърс" ЕООД и община Каспичан. Проектът...

Вижте още