Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Второ обучение на родители по проект "Букварче, бъди ми другарче", с. Сливек

Второ обучение за родители в Учебна база на НСИ в с. Сливек. Участниците ни са наистина мотивирани да дадат най-доброто на децата си, а ние сме мотивирани да ги подкрепяме!Проект „Букварче, бъди ми другарче“, BG05M2OP001-3.001-0085-C02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Информация за проекта

Проект „Букварче, бъди ми другарче“, финансиран оп ОП НОИР с договор BG05M2OP001-3.001-0085, със срок на изпълнение 27.7.2016 – 27.11.2018 г. беше изпълнен в партньорство между ОУ „А. СТрашимиров“, с. Бохот, фондация „Образователно сътрудничество“...

Вижте още