Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Актуални проекти
Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен

Фондация „Образователно сътрудничество“ започва изпълнението на проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“, договор № BG05SFOP001-2.025-0082-С01 по програма...

Вижте още

„Учители в действие“, договор № BG05M2OP001-3.017-0006 по ОП НОИР

Фондация „Образователно сътрудничество“ стартира проект „Учители в действие“, договор № BG05M2OP001-3.017-0006 по ОП НОИР.

Основната цел на проекта е повишаване на професионалните компетентности на 204 педагогически специалисти от 8...

Вижте още

Learn and Play

Проект Learn and Play, 2019-1-BG01-KA201-062561, финансиран по програма Еразъм+. Той е насочен към преодоляване на езиковата бариера на учениците в начален курс, за които българския език не е майчин. Заедно с партньорите от Испания, Ирландия и...

Вижте още

Inn2diversity, договор N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма„Еразъм плюс“

Inn2diversity, споразумение N 2019-1-UK01-KA201-062089, програма "Еразъм плюс

Начало на проекта 1.9.2019 г.

Край на проекта 31.08.2022 г.

Проектът INN2DIVERSITY се фокусира върху:

1) подготовка на учителите за...

Вижте още

Кохезионната политика на ЕС в България - Vox Populi

Лого на ЕС

Проектът „Кохезионна политика на ЕС в България - Vox populi“ е финасиран от ЕС чрез Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ с договор...

Вижте още

Приключили проекти
Агенти на промяната

Проект "Агенти на промяната", дог. BG05M9OP001-4.001-0052-C01, е финансиран по процедура Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОП Развитие на човешките ресурси, заедно с "Юнайтед партнърс" ЕООД и община Каспичан. Проектът...

Вижте още

Заедно живеем, учим, успяваме

Обучаваме на коучинг умения 45 от страхотните родители на СУ "Сава Доброплодни" гр. Шумен по проект "Заедно живеем, учим, успяваме", договор BG05M2OP001-3.002-0104-C01 по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". Невероятни бяхте,...

Вижте още

Букварче, бъди ми другарче

Проект „Букварче, бъди ми другарче“, финансиран оп ОП НОИР с договор BG05M2OP001-3.001-0085, със срок на изпълнение 27.7.2016 – 27.11.2018 г. беше изпълнен в партньорство между ОУ „А. СТрашимиров“, с. Бохот, фондация „Образователно сътрудничество“...

Вижте още

Изготвяне на идеен проект за комуникационна стратегия на София

Проектът "Изготвяне на идеен проект за комуникационна стратегия на София" има за цел създаване на позитивен образ на София като европейска столица и поощряване на диалога граждани-местни управници, както и позиционирането й като Европейска столица...

Вижте още

No Aim No Gain

Проектът „No Aim No Gain” е финансиран по програма Еразъм плюс на ЕК с договор № 2014-2-BG01-KA205-013256 е се реализира в партньорство с Lodz Centre of Teacher Training and Vocational Education, Полша и RVB Consulting Франция.

Екипът на...

Вижте още

Моето училище - работилница по толерантност

Фондация "Образователно сътрудничество" реализира проект: „Моето училище - работилница по толерантност" в партньорство с ОУ „А. Страшимиров” с. Светлен, община Попово, ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Попово и ОУ „Н....

Вижте още

Заедно можем повече

Фондация „Образователно сътрудничество”, в партньорство с Община Попово е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № № BG051PO001/07/4.1-01/33 по схема „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на...

Вижте още

Повишаване на доверието в съдебната система сред младите хора

Проектът цели повишаване на общественото доверие в съдебната система и популяризиране достъпа до съда сред младите хора от малките населени места в България.

Дейности по проекта:

  • Провеждане на две анкети сред ученици от...

    Вижте още

Осми семинар на "Глобал Кънекшънс" в София, България

От 2 до 5 юли 2004г. в София се проведе осмият международен семинар за ръководители на средни училища от цял свят. Домакин на семинара в България беше Фондация "Образователно сътрудничество", заедно с Националната Априловска гимназия и Американски...

Вижте още

Етническа и социална интеграция в училище

Проектът е финансиран в рамките на програма МАТРА КАП на Посолството Кралство Холандия в България

Учебно помагало “Етническа и социална интеграция в училище”.

Автори: Доц. Д-р Цветан Давидков Деница Димова

Вижте още

Интеграция на социално слаби деца от малцинствен произход в училища със смесен етнически състав

"Интеграция на социално слаби деца от малцинствен произход в училища със смесен етнически състав" Проектът е финансиран в рамките на програма ФАР АКСЕС 2000

Проектът цели изграждане на ефективен модел за интеграция и задържане в училище на...

Вижте още

Балкански кораб - мнозинства и малцинства в медиите

На 1 ноември 2002 г. стартира проект"Балкански кораб - мнозинства и малцинства в медиите". В него взеха участие ученици от средни училища от Албания, България, Македония и Румъния. По време на подготвителната работа екипите, определени да работат...

Вижте още

Втори кръг на балканско ученическо състезание за есе на тема "Какво може да се промени на Балканите? Приносът на моето поколение"

През м. октомври 2001 г. Фондация "Образователно сътрудничество" стартира съвместно с Асоциацията на учителите по немски език в България и Фондация "Кьорбер", Германия, балканско ученическо състезание за есе на тема "Какво може да се промени на...

Вижте още

Непознатият разказ: културата на идентичностите в българското училище

Фондация "Образователно сътрудничество" беше партньор и изпълнител на национално ученическо състезание за есе "Непознатият разказ-устната история, преданията и обичаите на моята етническа общност".

В конкурса участваха ученици -...

Вижте още