Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Кохезионната политика на ЕС в България - Vox Populi

Лого на ЕС

Проектът „Кохезионна политика на ЕС в България - Vox populi“ е финасиран от ЕС чрез Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ с договор №2018CE16BAT126 и ес продължителност 12 месеца - от 1 април 2019г. до 31 март 2020г. Той има за цел да подчертае ролята на кохезионната политика на ЕС за устойчиво развитие на всички български региони и да повиши обществената информираност за дългосрочното въздействие на проектите, финансирани от Структурните фондове на ЕС.

Проектът се изпълнява в партньорство между Юнайтед Партнърс ЕООД и Фондация „Образователно сътрудничество“.