Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Learn and Play

Проект Learn and Play, 2019-1-BG01-KA201-062561, финансиран по програма Еразъм+. Той е насочен към преодоляване на езиковата бариера на учениците в начален курс, за които българския език не е майчин. Заедно с партньорите от Испания, Ирландия и Турция ще разработим нова методология, базирана на игрови подход и интерактивна платформа, в която активно да участват всички целеви групи по проекта - ученици, учители и родители.

Посетете платформата за изучаване на български език в първи клас