Head image Фондация
Образователно
Сътрудничество
Обява за набиране на експерти

Във връзка с изпълнение на Дейност 1 „ Диагностика и изготвяне на инструменти за стратегическо и оперативно действие за работа в мултикултурна среда на училищата-партньори“ по проект "Учители в действие", договор № BG05M2OP001-3.017-0006 по ОП НОИР, Фондация „Образователно сътрудничество" обявява следните позиции за експерти:

2 ключови експерти със специфичен опит в сферата на проучвания и изследвания в сферата на образованието над 7 години, с ангажираност 317 часа за всеки

2 младши експерти с опит между 3 и 7 години в сферата на проучвания и изследвания в сферата на образованието, с ангажираност 120 часа за всеки

Повече информация вижте тук